kobirav2

$AAL לטיסה שניה

לונג
CURRENCYCOM:AAL   American Airlines Group
נראה שאמריקן איירלינס $ALL מתחילה לפתח איזה בול פלאג עוצמתי גם לאחר שהוציאה הודעה על סבב גיוס כספים נוסף שיעזור להם לשמור על נזילות גבוה בתקופת המשבר
אך יש לקחת בחשבון שכנראה ואנו עומדים לקראת גל שני
הערה: נשקלת כניסה עוד לפני הגעה ל15 דולר
כניסה חדשה ב14$
הפקודה בוטלה: לא נכנסה אך אם תגיע שוב לאיזור ה15 השקול לקנות

תגובות