Smart-tradeIL

AIG - חזרה לשיאים לאחר פריצה של הדשדוש

לונג
NYSE:AIG   American International Group, Inc. New
המשך מומנטום לכיוון השורט, נראה כי המהלך כולו כבר התקבל ולכן המשך העסקה בסיכון גבוה יותר מהעסקה המקורית.

אינדיקטורים עדיין מראים כניסת כספים לכל אורך הדשדוש עם תנודתיות יורד לאחר הפריצה האחרונה.
נפחים תומכים בפריצה, עסקה קלאסית

* אין באמור המלצה*


הערה: התבצעה יציאה יומיים לאחר הכניסה לפני דיווח דו"ח רווח והפסד.

כפי שאנו מלמדים אנחנו אף פעם לא נהמר בדו"ח ונעדיף לצאת לפני הדיווח גם אם אנחנו די בטוחים בכיוון שלו.

תגובות