Mc_investor

AMD נראית באיזור מעניין למעקב

NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
קרובה לשיא, עדיין לא פרצה.
פריצה של השיא ושמירה עליו עשויה להוציא מהלך עולה נוסף, שבירה של ההתכנסות עשויה לתת איתות שלילי בטווח קצר.
הערה: Amd כשלה בניסיון לפרוץ את ההתכנסות ומיידית נסוגה לאחור מאיזור ההתנגדות.
נכון לעכשיו עדיין בתוואי התכנסות, אך צריך לראות היכן תבלם ושלא תשבור את איזור 140.
הערה: נראה שעם הבלימה של השוק על איזור קו מגמה עולה כך גם הנכס נבלם באיזור תחתית ההתכנסות אם כי כרגע הסיכון לשמירת התבנית גבוה מאחר וזה גם עשוי להיות תלוי בביצועי השוק והמדדים המובילים.
כרגע עדיין נסחרת בגזרת התכנסות / הליכה הצידה.