Matan_The1

AMD - מפתחת סטייה דובית בגרף 4 שעות

NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
צפיות ‎52‎
3
זהירות נדרשת בשלב זה

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/