dov1007

BA האם התמיכה תחזיק ?

NYSE:BA   Boeing Company (The)
צפיות ‎113‎
1
בדשדוש של טווח 60 דולר מאפריל 19
מצוייה בשורט לאגרסיבים מ 339 לסולידים מ326
מימוש התבנית כלפי מטה =טווח של 60 דולר

תגובות