eyal676

CAT-לונג

לונג
NYSE:CAT   Caterpillar, Inc
CAT--קטרפילר
מחיר-128. 01
סקטור התעשיה/מכונות בנייה כבדה 102.000 עובדים.
קיבלו בשבוע שעבר העלאת דירוג מ2 אנליסטים מובילים
בופה,דויטשה בנק.
טכני-נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה
ומתקנת את הירידה החדהשהתחילה ב 1/20.
מטרת הטרייד -W מלא.
במגמה המינורית נמצאת בתוך משולש כשפריצה שלו
במקביל לפריצת ממוצע 200 שמשמש כהתנגדות אופקית
תסמן עבורי כניסה לטרייד ליעדי הרווח המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.