Samuel12_1980

$ENRG - סקירה יומית

TASE:ENRG   ENERGIX
צפיות ‎76‎
1
סקירה קצת רחבה על 2 איזורים ממוסגרים שמתארים 2 תקופות עם מכנה משותף הדוק.
תקופה ירידות הקורונה שהחלו בסוף פברואר עד לשפל במרץ. מפה עוברים לתקופה הנוכחית וניתן להבחין שהמניה הגיעה עד פיבו 200% (פי 2 מהשפל של מרץ) והתממשה.
מנקודה זו עוברים להסתכל נקודתית על המסגרת מצד ימין והעכשיוית.
תמיכה הקרובה 1463 ניצב על פיבו 50% לעליה המקומית, מלמטה איזור תחתית תעלה ופיבו 68% 1405-1407.

יהיה משהו מעניין במהלך השבוע, אעדכן.

תגובות