dov1007

חוזה ה S & P ליום 21 דצמבר

CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
החוזה מצא תמיכה ברמת 4520 איזור ששימש תמיכה ו d.b בתחילת דצמבר
פריצת רמת 4605- value are ןהתייתבות מעל 4610 היעד לונג 4651 4673 4690
במידה ו 4605 תהןןה התנגדות יעד למטה 4575 4520