dov1007

חוזה ה s & p מנסה למצוא תמיכה

CME_MINI:ESZ2021   E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2021)
חוזה ה s&p בנה תבנית d.B ברמת 4500 , מימוש התבנית תתן תנועה של 100 נק למעלה - האם ?
רמת פיבו ורמת v.a של הפרויל , רמת 4570 נכון לבוקר כרמה שהחוזה ידרש להיתמך עמ לצאת לתיקון כלפי מעלה
האם אכן ידיעות בנושא הזן האפריקאי ידיעות כלכליות יאפשרו עליה ? ? אם כן יעדים למעלה 4600 ,4650 4700