AMEX:GDX   VanEck Gold Miners ETF
פרץ דשדוש מאוקטובר
29 מהןןה תיקון פיבו 61 מעליו לונג

תגובות