Mc_investor

INTEL מעדכן רעיון

לונג
NASDAQ:INTC   Intel Corporation
הגיע לי הבזק :)
האם יש כאן תבנית צ'אטריסטית "משולש"? קצת מתלבט מאחר ולרוב נחפש משולשים כתבניות המשך ואילו אני מרגיש שאינטל בשלה למהלך עולה.
מצד שני יש מקרים שמשולשים יכולים להוות תבנית היפוך ...

התכנסות? יש.
טווח זמן של תבנית מעל חודשיים? יש.
שינויים פונד' בחברה יש? אני מעריך שכן.
מה אין? כרגע אין פריצה או שבירה :)
לכן על מנת לקבל מהלך נרצה לראות האם התבנית הזאת תרקום עור וגידים לאחד הכיוונים (אני נוטה ללונג) או תתבטל.
הרעיון למעקב :) .
הערה: לצערי היתה אתמול פריצת שווא - מניח שהסיבה לכך היו תנאי השוק.
נמשיך לעקוב.