NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
jnj נראה שעברה תהליך איסוף גם במפות הגדולות ואולי בדרך לשיאים חדשים