rafiash

תיאור התפתחותו של טרייד שהתבצע בגרף היומי, בעזרת גרף חודשי וגרף

לונג
NYSE:NAV   None
אביא כאן היום סיפור טכני מתמשך.
תיאור התפתחותו של טרייד שהתבצע בגרף היומי, בעזרת גרף חודשי וגרף שבועי.
עזרים (כלים) טכניים מפורטים להלן:
מתנד ה-RSI, רמות תמיכה/ התנגדות, תעלה מקבילה יורדת, סטייה שלילית, סטייה חיובית, תבנית גרפית-"תחתית כפולה" וניהול טרייד.