dov1007

נאסדק 100 שבועי האם זה יחזיק..?

CME_MINI:NQ1!   נאסד"ק 100 E-mini חוזים עתידיים
מדד הנאדק למעשה מצוי באזורי תמיכה חשובים
פיבו ,תמיכה 15580 גבוה קודם שנפרץ,רמת תמיכה שהחלה אפריל 2020 קו שחור . מופיע על הגרף מס רמות תמיכה שונות
בגרף אחר מוצגת עליה באג"ח ארהב 10 שנים במקביל לירידה בנאסדק - תנועת כספים ברורה אם תשואת אג"ח משתפרת