Yamit2000

נתוני אופציות- כיצד להגיע אליהם

השכלה
INDEX:PCAP   Put Call Ratio Aapl
סרטון זה מהווה היכרות מהירה לכמה מכלי TradingView הזמינים לסוחרי אופציות.
ישנם מספר כלים ברמת היכרות הזמינים לכולם.
חפש את נפחי הקולים והפוטים הכוללים ונתונים ייחודיים נוספים הזמינים דרך תיבת החיפוש.
כדי להתחיל, הקלידו PUT/CALL VOLUME או OPTIONS בתיבת החיפוש,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)