eyal676

SBUX-לונג

לונג
NASDAQ:SBUX   Starbucks Corporation
SBUX-82.72
סטארבאקס קיבלה אתמול העלאת דירוג מסטיפל
מ HOLD ל BUY עם יעד מחיר 90$.
כתגובה המניה פרצה אתמול את ממוצע 200 בנר עוצמתי ומלא
ובמחזור גדול מהממוצע פי 2.
אני מזהה תבנית ספל עם ידית-תבנית המשך שורית להמשך התנועה מעלה.
פריצה של מחיר 83.71 תכניס את הפקודה ללונג עם יעד ראשון 90$
יעד שני 94.00$ ואפשרות ליעד 3 בשיא כל הזמנים ב 99.82$.
סטופ ניתן למקם מתחת לממוצע 200.
אין באמור לעיל המלצה.