Smart-tradeIL

מניית SINA - עסקה לאחר גאפ

לונג
NASDAQ:SINA   None
Communication Services | Internet Content & Information | China

- עסקה בסיכון גבוה מאוד -
כניסה רק באישור כלפי מעלה מעל הרמה המשמעותית

ניתן לראות כי היו שתי כניסות משמעותיות של ביקוש למניה אך כניסות אלו לא הספיקו כדי לגרות למחיר המניות לעלות ברמה משמעותית

מבחינת האינדיקטורים עדיין אין התבססות של כניסת כספים אך באינדיקציה הראשונה יש לבחון כניסה לעסקה

* אין באמור המלצה *

תגובות