Mc_investor

SP 500 מהומה על לא מהומה

SP:SPX   מדד S&P 500
השוק מתקשה כרגע באיזור הקו האופקי העליון, ונע בריינג' אפשרי שסימנתי.
כל עוד הוא נע בריינג' הזה לא קרה שום דבר לדעתי.