eyal676

SP500-תרחיש/גלי אליוט ותבניות הרמוניות

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
סנופי החוזה-תרחיש
בתחילת שבוע המסחר הקרוב אני צופה דווקא פתיחה ירוקה לרמות המסומנות
לפני השלמת התיקון לאימפולס בן 5 הגלים ,ב3 גלים מתקנים ABC להמשך עליות
לשיא כל הזמנים.
2983-רמת תמיכה/ממוצע 200/הנמוך של יום שישי
עם נר סיום היום-דוגי המסמן מאבק בין קונים למוכרים וחוסר החלטה/ראה מחזורים.
3088-רמת תמיכה שנהפכה לרמת התנגדות.
3106-3135--תיקון פיבו 50-61.8 לגל הירידות האחרון.
3135-ממוצע 50 ששימש עד כה כתמיכה עלול לשמש כהתנגדות.
2830-תיקון פיבו 38.2 ל-5 הגלים העולים/אימפולס.
2765-2830--PRZ לתבנית הרמונית שורית BAT...מודגמת באפור למטה.
כפי ששמתם לב אני שורי על המדד ומבחינתי כל תיקון הוא הזדמנות קנייה
לכיוון שיאים חדשים.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: אכן הגענו לאיזור פיבו כפי שצפה התרחיש וכעת נותר לעקוב עד לאן יגיע התיקון

תגובות