ilia1131

SPX ניתוח לשבוע

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
המשך תבנית A של ZIGZAG 5-3-5 במפת זמן גבוה יותר (TF:חודשי) נכנס לשלב השלישי של הגל הראשון בA. צפי לתזוזה של 161.8% של הגל הראשון ביומי, המשך ירידה.