FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SP500
2432.00
2 תרחישים להמשך
1--תבנית הרמונית באט המסומנת בחיצים כחולים עתידיים--מודגמת בצד שמאל
2--ירידה נוספת במחיר ל 2 אזורי קניה פוטנציאלים תוך כדי יצירת תחתית כפולה/נמוך חדש כשלאחריהם יציאה ללונג.
כניסות לתרחישים ייעשו בהתאם לפרייס אקשן בגרף H1 בתוך יומי.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: סנריו 2 עבד יפה היום ואכן ירדנו במחיר ל 2300
אני מצפה בשבוע הבא להמשך ירידות לכיוון 2000-2050 ורק שם אחפש פרייס אקשן ללונג.
שבת שלום
הערה: התרחיש מתקדם כמצופה,אכן נעשה בפתיחה ניסיון נוסף של הפד לפמפם את השוק אך הדובים
שולטים בינתיים והתחתית עדיין לא בוססה

תגובות