eyal676

SP500-גלי אליוט

לונג
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
סנופי -החוזה תרחיש גלי אליוט
גרף H4 אנחנו נמצאים בתנועה מעלה בתעלה עולה.
ניתן להבחין שכל אימפולס המסומן בחץ ירוק מקבל תיקון ב3 גלים ABC .
כרגע 2 אפשרויות בפנינו להמשך התנועה מעלה/לונג.
1-עליה לרמת התנגדות אחרונה ב 2945-55 ואז חזרה לקו מגמה עולה
ולממוצע 200 המלווה אותנו להשלמת תיקון מורכב מ5 גלים ABCDE
ואז אימפולס נוסף מעלה לרמה 3115 בשלב ראשון.
2-המשך ישיר מעלה לרמת ההתנגדות האחרונה ב 2945-55
ופריצתה מעלה בנר עסיסי קדימה אל האושר וליעדים 3115 ובהמשך 3390.
טראמפ המלך...
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: מחיר 2948.00 תרחיש מדויקקק ביותר

תגובות