eyal676

ELLIOTT WAVE--SPY

לונג
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPY--גרף שבועי על פי גלי אליוט
ניתן להבחין שגל 2 תיקן בצורה רוחבית ובהיפוך תיקון גל 4 עמוק וחד
רמת מחיר 202.57 מהווה תיקון 50 פיבו של גל 3 שעל פי אליוט
הוא התיקון המכסימלי האפשרי לגל 4.
יתכן פתיל שיגע אף ב 190.72 אך סגירת נר שבועי מתחת לרמה זאת
תבטל את הנכונות של ספירת הגלים.
אין באמור לעיל המלצה.