eyal676

SPY-תרחיש גלי אליוט

לונג
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPY-יומי גלי אליוט
ניתן להבחין בתבנית הרמקול בשילוב גלי אליוט
כשרמה 272 היא המשמעותית ביותר-סגירת נר יומי מעליה
תבטל את הספירה ואת התרחיש לירידה נוספת לגל 5 הפנימי בתוך גל 4 הגדול יותר.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות