rafiash

מדד ה-VIX- רמת תמיכה משמעותית

TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
מדד ה-VIX (כשהשוק עולה-הוא יורד, וההיפך), נמצא כעת על רמת ה-25, כאשר רמה זו מהווה רמת תמיכה בגרך היומי, ובגרף 4 שעות, ניתן לראות זאת ביתר פירוט.
במידה ורמה זו תחזיק, סביר להניח שנראה בשוק ירידות, במידה ורמה זו תישבר, העליות תמשכנה.