Mc_investor

WIX גרף שבועי 5 שנים - האם מסתמנת תמיכה אפשרית?

NASDAQ:WIX   Wix.com Ltd
בגרף איזור התנגדות שפעמיים לא נפרץ - נפרץ בפעם השלישית והוביל למהלך עלייה גדול.
כעת הנכס החזיר את כל העליות מאז הפריצה והאיזור שהיווה התנגדות עשוי (אך לא בהכרח) להוות תמיכה.

הערה: שברה את איזור התמיכה, אי יכולת לסגור מעל הקו האופקי השבוע או בנר לאחר מכן עשויה לאותת איתות שלילי נוסף.