הון משותף, סך הכל

מה זה הון רגיל, סך הכל?

הון רגיל, סך הכל מייצג את ההון המושקע, הרווחים העודפים שנצברו, העודפים והרזרבות, המיוחסים למחזיקים במניות רגילות של חברת אם, כאשר בניכוי זכויות הבעלות נרכשות מחדש על ידי החברה.

כיצד מחושב ההון העצמי, סך הכל?

הון רגיל, סה"כ הוא סכום הרווחים העודפים, הון ששולם והון רגיל אחר.