On Neck על צוואר - דובי

On Neck - על צוואר היא תבנית המשך של שני קווים שנמצאת במגמת ירידה. הנר הראשון ארוך ואדום, הנר השני קצר עם גוף ירוק. מחיר הסגירה של הנר השני קרוב או שווה למחיר הנמוך של הנר הראשון. התבנית מאותתת על המשך מגמת ירידה, וכניסה לשפל של הנר הירוק נחשבת לעיתים לאישור.

תשומות:

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לציין באיזו מהשיטות הבאות אפשר להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל-SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, מדובר במגמת ירידה.
  • אם אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

באמצעות השוואה בין שני SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות של 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.