MA Cross צלב ממוצע נע

הגדרה

אינדיקטור זה מחשב ומשרטט שני ממוצעים נעים, MA9 ו-MA21, ומדגיש את הבר שבו הם חוצים. מדובר באינדיקטור שמראה מתי מגמה משתנה בטווח הקצר והולכת ונחלשת או הולכת ומתחזקת.

סיכום

אינדיקטור הצלב ממוצע נע הוא פשוט כפי שהוא נשמע. הוא מודד שני ממוצעים נעים ומזהה נקודות שבהם הם חוצים. שני הממוצעים הנעים הנמדדים הם MA9 ו-MA21. הצלב אומר ש-MA9 עכשיו גבוה יותר מ-MA21 או להיפך. אפשר להשתמש באינדיקטור לצד ממוצעים נעים אחרים או אינדיקטורים בעקבות מגמה כדי לקבל תמונה טובה יותר של המומנטום.