BOLSAS Y MERC.ARG BYMA

BYMA BYMA
BYMA
BOLSAS Y MERC.ARG BYMA
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

גרף מניית ‎BYMA‎

סחר ב-BYMA עם ברוקרים מהימנים ב-TradingView פתח חשבון
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: פיננסי
תעשיה: בנקי השקעה/ברוקרים
Bolsas y Mercados Argentinos SA פועלת כבורסה לארגנטינה. היא פועלת באמצעות המגזרים העסקיים הבאים: משא ומתן + מסלקה ומקבילה מרכזית, סוכן פיקדון קיבוצי והוראה, מחקר והדרכה. מגזר המסחר והמסלקה והמקבילה המרכזית כולל פירוק, פיצויים רב-צדדיים, וטו של פעולות מתואמות. מגזר הסוכנים הפיקדוניים קולקטיביים כולל את הפעולות שמבצעת Caja de Valores S.A. תחום ההוראה, המחקר וההכשרה מכסה את החוקה, הארגון, ההפעלה והניהול של מכונים ומוסדות חינוך. החברה הוקמה ב- 26 באוגוסט 2013 ומשרדיה הראשיים נמצאים בבואנוס איירס, ארגנטינה.