TESLA INC TSLA

TSLABYMA
TSLA
TESLA INCBYMA
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: Consumer Durables
תעשיה: Motor Vehicles
Tesla, Inc עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור ומכירה של כלי רכב חשמליים לחלוטין, מערכות ייצור ואחסון אנרגיה. היא מספקת גם מרכזי שירות לרכב, עמדת טעינה ויכולת נהיגה עצמית. החברה פועלת במגזרים הבאים: רכב וייצור אנרגיה ואחסון. מגזר הרכב כולל תכנון, פיתוח, ייצור ומכירה של כלי רכב חשמליים. מגזר ייצור ואחסון אנרגיה כולל תכנון, ייצור, התקנה, מכירה והשכרה של מוצרי אחסון אנרגיה נייחים ומערכות אנרגיה סולארית, ומכירת חשמל המופק ממערכות האנרגיה הסולארית שלו ללקוחות. היא מפתחת מוצרי אחסון אנרגיה לשימוש בבתים, מתקנים מסחריים ואתרי שירות. החברה נוסדה על ידי ג'פרי ב. שטראובל, אילון ריב מאסק, מרטין אברהרד ומארק טארפנינג ב-1 ביולי 2003 ומרכזה בפאלו אלטו, קליפורניה.