ULKER BISKUVI

ULKER BIST
ULKER
ULKER BISKUVI BIST
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

ULKER financial statements: מאזן

המצב הכספי הנוכחי של ULKER BISKUVI

סך הנכסים של ULKER עבור Q3 21 הוא 18.89B, 6.94 פחות מ- Q2 21 הקודם. וסך ההתחייבויות גדל ב- 15.01% ב- Q3 21 ל- 15.17B.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
הון מוחשי למניה