ULKER BISKUVI

ULKER BIST
ULKER
ULKER BISKUVI BIST
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

ULKER financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב ULKER BISKUVI פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של ULKER עבור Q3 21 הוא -271.36M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של ULKER היה 120.13M ותזרים המזומנים התפעולי היה 313.27M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי