BARUNSON E&A

035620 KRX
035620
BARUNSON E&A KRX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

035620 financial statements: מאזן

המצב הכספי הנוכחי של BARUNSON E&A

סך הנכסים של 035620 עבור Q2 21 הוא 112.43B, 9.11% יותר מה- Q1 21 הקודם. וסך ההתחייבויות ירד ב- 26.52% ב- Q2 21 ל- 23.7B.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share