פונדמנטלי 086280

המצב הכספי הנוכחי של HYUNDAI GLOVIS

סך הנכסים של 086280 עבור Q1 23 הוא 14.61T KRW, 5.31% יותר מ-Q4 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-8.60% ב-Q1 23 ל-7.6T KRW.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: KRW
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה