Manhattan Bridge Capital, Inc

LOAN NASDAQ
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc NASDAQ
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

LOAN financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב Manhattan Bridge Capital, Inc פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של LOAN עבור Q3 21 הוא 1.12M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של LOAN היה 4.19M ותזרים המזומנים התפעולי היה 4.19M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי