KRISHIVAL FOODS LI

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי KRISHIVAL

המצב הכספי הנוכחי של KRISHIVAL FOODS LI

דוח פיננסי זה מסכם נכסי KRISHIVAL - מה בבעלותה, התחייבויותיה - מה היא חייבת לאחרים, והון עצמי - ההפרש בין שני הקודמים.

‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: INR
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה