KID ASA

KID EURONEXT OSLO
KID
KID ASA EURONEXT OSLO
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

KID financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב KID ASA פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של KID עבור Q3 21 הוא 160.43M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של KID היה 673.24M ותזרים המזומנים התפעולי היה 738.64M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי