SICHUAN HUIYUAN OP

000586 SZSE
000586
SICHUAN HUIYUAN OP SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

000586 financial statements

דוחות כספיים SICHUAN HUIYUAN OP, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 000586 ברבעון האחרון היא 114.45M CNY, והיא נמוכה ב-8.18% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 21 היא 7.41M CNY.

מרווח נטו TTM
רווח גולמי
סך כל ההכנסות
Cost of goods sold
הוצאות תפעול (לא כולל COGS)
רווח תפעולי
הכנסה לא תפעולית, סך הכל
Pretax income
Equity in earnings
מיסים
Non-controlling/minority interest
לאחר מס הכנסה/הוצאות אחרות
Net income before discontinued operations
פעילות שהופסקה
הכנסה נטו
התאמת דילול
דיבידנדים מועדפים
Diluted net income available to common stockholders
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Average basic shares outstanding
Diluted shares outstanding
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
EBIT
סך כל הוצאות התפעול