EDAN INSTRUMENTS I
300206 SZSE

300206
EDAN INSTRUMENTS I SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

מבט מעמיק ב EDAN INSTRUMENTS I פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של 300206 עבור Q2 21 הוא 64.65M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של 300206 היה 643.41M ותזרים המזומנים התפעולי היה 692.51M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי