KIKKOMAN CORP

2801 TSE
2801
KIKKOMAN CORP TSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

2801 financial statements

מבט מעמיק ב KIKKOMAN CORP פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של 2801 עבור Q2 21 הוא 6.02B JPY. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של 2801 היה 41.45B JPY ותזרים המזומנים התפעולי היה 57.17B JPY.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי