ALMADO INC

4932 TSE
4932
ALMADO INC TSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של 4932

‎ALMADO INC‎ סטטיסטיקה ומכפילים מרכזיים

יחס המחיר למכירה 4932 הוא 2.33. לחברה יחס ערך ארגוני ל- EBITDA של 15.83. נכון ל- 2020 הם העסיקו 36.00 אנשים.

נוכחי
סטטיסטיקות מפתח
סך המניות בידי הציבור
מניות צפות outstanding
מספר העובדים
מספר בעלי המניות
מכפילי הערכה
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר למכירות
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מכפיל מחיר לספר
ערך ארגוני
ערך ארגוני למכפיל EBITDA
מכפילי רווחיות
תשואה על נכסים %
תשואה להון %
תשואה על ההון המושקע%
% מרג'ין גולמי
מרג'ין תפעולי %
מרג'ין % EBITDA
נטו margin %
מכפילי נזילות
מכפיל מהיר
מכפיל נוכחי
מחזור מלאי
מחזור נכסים
מכפילי כושר פירעון
מכפיל חוב לנכסים
מכפיל חוב להון
מכפיל חוב לטווח ארוך לסך הנכסים