MIMIS ROCK CORP

MIMI TSXV
MIMI
MIMIS ROCK CORP TSXV
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי MIMI

דוחות כספיים MIMIS ROCK CORP, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MIMI ברבעון האחרון היא 8.61M CAD, והיא נמוכה ב-11.61% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 21 היא -258.88k CAD.

סך כל ההכנסות
הכנסה נטו
מרווח נטו TTM
רווח גולמי
סך כל ההכנסות
עלות סחורה שנמכרה
הוצאות תפעול (לא כולל COGS)
רווח תפעולי
הכנסה לא תפעולית, סך הכל
הכנסה לפני מס
הון עצמי ברווחים
מיסים
זכויות חסרות שליטה/ מועטות
לאחר מס הכנסה/הוצאות אחרות
רווח נקי לפני פעילות שהופסקה
פעילות שהופסקה
הכנסה נטו
התאמת דילול
דיבידנדים מועדפים
הכנסה נטו מדוללת זמינה לבעלי מניות רגילות
רווח בסיסי למניה (EPS בסיסי)
רווח מדולל למניה (מדולל EPS)
ממוצע מניות בסיסיות קיימות
מניות בדילול מלא
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
EBIT
סך כל הוצאות התפעול