STARK TECHNOLOGY

2480 TWSE
2480
STARK TECHNOLOGY TWSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

2480 financial statements

דוחות כספיים STARK TECHNOLOGY, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 2480 ברבעון האחרון היא 1.63B TWD, והיא גבוהה ב-7.21% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 21 היא 137.15M TWD.

מרווח נטו TTM
רווח גולמי
סך כל ההכנסות
Cost of goods sold
הוצאות תפעול (לא כולל COGS)
רווח תפעולי
הכנסה לא תפעולית, סך הכל
Pretax income
Equity in earnings
מיסים
Non-controlling/minority interest
לאחר מס הכנסה/הוצאות אחרות
Net income before discontinued operations
פעילות שהופסקה
הכנסה נטו
התאמת דילול
דיבידנדים מועדפים
Diluted net income available to common stockholders
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Average basic shares outstanding
Diluted shares outstanding
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
EBIT
סך כל הוצאות התפעול