GLD­/SLV
AMEX:GLD­/AMEX:SLV NYSE ARCA & MKT

AMEX:GLD­/AMEX:SLV
GLD­/SLV NYSE ARCA & MKT
סחר עכשיו
 
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
סחר עכשיו
סקירה כללית
רעיונות

GLD/SLV