eyal676

A-מעקב לונג

לונג
NYSE:A   Agilent Technologies, Inc
A-89.42
סקטור בריאות/אבחון ומחקר
טכני-תבנית ספל וידית/המשך מגמה
נדרשת פריצת רמה 93.04 במחזור גבוה מהרגיל
בנר מלא ובהתלכדות ממוצעים לכניסה ללונג
ליעדים המסומנים בגרף.
דוחות-12.8
אין באמור לעיל המלצה.