eyal676

AA-לונג

לונג
NYSE:AA   Alcoa Corporation
AA-לונג
המניה לאחר דוחות מעולים.
כניסה ראשונה שלי הייתה ביום שישי במחיר 34.36/פריצה מבסיס במחזור גבוה.
אפשרויות לכניסה חדשה/נוספת-
1-בפריצת הגבוה של יום שישי במחיר 36.10
2- בפולבאק קטן לאיזור רמת ההתנגדות שנפרצה ואמורה לשמש כתמיכה ב-34.00-34.50.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות