eyal676

CPE-לונג

לונג
NYSE:CPE   Callon Petroleum Company
CPE-סקטור האנרגיה-נפט וגז
מחיר-60.57
לאחר דוחות שהיכו את התחזיות,נהנים מהעלייה
החדה במחירי הנפט והגז.
טכני-במגמה ראשית עולה,מדגמים כרגע תבנית
המשך מגמה HANDLE&CAP .
מתנדים תומכים בהמשך עלייה למעט סטייה דובית
ב RSI שעלולה להוביל לתיקון קל לאיוורור המתנד לפני פריצה.
טריגר כניסה ללונג-פריצת נתבנית במחיר 61.50 במחזור תומך/גבוה.
לחילופין תיתכן ירידה במחיר ל POC של המרקט פרופיל וזה יהווה
עבורי טריגר כניסה ללונג ביחס סיכוי/סיכון טוב יותר,וכמובן שזה בכפוף
לכך שהירידה/תיקון תהיה במחזורים נמוכים ותיתן פרייס אקשן מתאים
לכניסה ללונג.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
אם אהבתם פרגנו בלייק.