eladosB

ניתוח מניית DVA גרף 4 שעות

NYSE:DVA   DaVita Inc
ניתוח של השנה לפי גרף 4 שעות