ilia1131

JPM שורט, 24/01/2019 הצטרפות למגמה.

שורט
NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
-תמיכה להתנגדות באיזור ה105.
-תיקון שני במגמה, ציפייה להמשך ירידה בתנועה אחרונה (5) לפני תיקון רחב יותר.
-תמיכה הבאה באיזורי ה90.
-סכרון בתנועה האחרונה עם השוק. ( SP500 )